Významnou činnosťou SSMP je edičná a publikačná činnosť v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva. SSMP je jediný slovenský vydavateľ, ktorý pravidelne vydáva odborné publikácie so zameraním na medzinárodné právo.

Významný nárast v publikačnej činnosti zaznamenala SSMP najmä po roku 2002, keď vtedajšia vedecká tajomníčka JUDr. Cecília Kandráčová, CSc. spustila úspešnú edíciu Štúdie a materiály, do roku 2005 známu pod názvom "Modré zošity".

Po zintenzívnení spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí SR v roku 2006 sa podarilo v rámci pokračovania edície Štúdie a materiály vydať viaceré kvalitné recenzované publikácie a zborníky z vedeckých konferencií, sympózií a odborných podujatí.

Ústrednou publikáciou SSMP je Slovenská ročenka medzinárodného práva, ktorá vychádza od roku 2008 raz ročne a je zborníkom publikácií na aktuálne otázky medzinárodného práva alebo európskeho práva od slovenských a zahraničných autorov.

V prípade záujmu o niektorú z publikácií SSMP je možné si ju objednať. Členovia SSMP majú nárok na zľavnenú cenu, resp. vybrané publikacie zadarmo.