SSMP

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo je občianske združenie, ktoré združuje vedcov, akademikov, profesionálov a študentov medzinárodného práva a príbuzných odborov, ako aj ďalších nadšencov medzinárodného práva na Slovensku. Medzi členmi spoločnosti sú významní predstavitelia Slovenska v medzinárodných orgánoch a organizáciách (Tomka, Štefánek), profesori a docenti medzinárodného práva a ďalších príbuzných odborov (Klučka, Šmid, Vršanský, Jankuv), praktici pôsobiaci v rámci zahraničnej služby (Kollár, Špaček, Villacís, Klanduch), predstavitelia SAV (Colotka, Magurová), predstavitelia advokátskej obce (Barica a ďalší).

SSMP má status vedeckej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Spoločnosť má v súčasnosti viac ako stodvadsať členov, pričom výrazný záujem o členstvo zaznamenala najmä po Valnom zhromaždení v roku 2003.

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá každé tri roky.

Bežnú činnosť spoločnosť riadi deväťčlenný Výbor volený Valným zhromaždením na trojročné funčné obdobie. Výbor sa skladá z predsedu SSMP, dvoch podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov.

Stanovy spoločnosti si môžete stiahnuť tu.


Výbor SSMP

Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo je zvolený na funkčné obdobie 2017 - 2020. Jeho zloženie je nasledovné:

Prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.
predseda SSMP

JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
podpredsedníčka SSMP

JUDr. Metod Špaček, Ph.D.
podpredseda SSMP

JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.
podpredsedníčka SSMP

JUDr. Matej Kereš
tajomník SSMP

JUDr. Milan Kollár
člen

JUDr. Peter Lysina, PhD.
člen

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.
člen

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
člen

 

Revízori:

JUDr. Janka Divincová

JUDr. Peter Zemaník


Čestní predsedovia SSMP

—————

JUDr. Peter Tomka, CSc.

JUDr. Peter Tomka, CSc.
  Pochádza z Banskej Bystrice. V roku 1979 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte...

—————

Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Narodil sa v roku 1949. V rokoch 1967 – 1972 vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity J. A....

—————