Kolektív autorov: Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 4. júla 2006

Kolektív autorov: Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 4. júla 2006

Štúdie a materiály zv. XXII, (projekt MZV SR č. 26/2006)
Bratislava 2006
ISBN 80-969540-0-8