JUDr. Peter Tomka, CSc.

JUDr. Peter Tomka, CSc.

 

Pochádza z Banskej Bystrice. V roku 1979 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. V období 1979 - 1986 pôsobil na katedre medzinárodného práva tejto fakulty. V roku 1985 obhájil kandidátsku dizertáciu na tému Kodifikácia medzinárodného práva.

V roku 1986 začal pracovať na česko-slovenskom federálnom ministerstve zahraničných vecí, na medzinárodnoprávnom odbore. V období rokov 1991 až 1997 pôsobil najprv na československej a od roku 1993 na slovenskej misii pri Organizácii Spojených národov v New Yorku. V rokoch 1993 a 1994 bol zástupca stáleho predstaviteľa SR pri OSN a od roku 1994 v hodnosti veľvyslanec vedúci stálej misie SR pri OSN. V rokoch 1999 až 2003 bol stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN.

Verejnosti je známy najmä ako agent a vedúci právneho tímu Slovenskej republiky v spore s Maďarskom pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Osobne sa zaslúžil za významný úspech SR v tomto spore.

V rámci Organizácie Spojených národov zastával niekoľko významných funkcií. Bol predseda právneho výboru 52. Valného zhromaždenia OSN. V rokoch 1999 - 2002 bol členom Komisie pre medzinárodné právo.

V roku 2002 bol Bezpečnostnou radou OSN a Valným zhromaždením OSN zvolený za sudcu Medzinárodného súdneho dvora na prvé deväťročné funkčné obdobie (2003 - 2012). V roku 2011 bol zvolený za sudcu MSD opätovne na ďalšie deväťočné funkčné obdobie (2012 - 2021). V rokoch 2009 - 2012 bol podpredsedom Medzinárodného súdneho dvora. V roku 2012 bol zvolený za predsedu Medzinárodného súdneho dvora na trojročné funkčné obdobie.

V súčasnosti žije v Haagu. Je ženatý, má dve deti. Členom SSMP je od roku 1984. Valné zhromaždenie SSMP ho v roku 2003 zvolilo za čestného predsedu spoločnosti.