Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Narodil sa v roku 1949.

V rokoch 1967 – 1972 vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Od  tretieho ročníka štúdia  na fakulte pracoval ako vedecká pomocná sila na katedre medzinárodného práva a politiky. 

Po absolvovaní povinnej základnej vojenskej služby v Trenčíne nastúpil na jeseň 1973 do riadneho pracovného pomeru na vyššie uvedenú katedru. Na katedre medzinárodného práva pôsobil ako asistent, odborný asistent a riadne habilitovaný docent s prestávkami až do roku 2018. Prednášal a viedol semináre  vo všetkých formách štúdia (denné, diaľkové, postgraduálne) v rámci výučby predmetu medzinárodné právo verejné a medzinárodné vzťahy. Viedol tiež semináre z medzinárodného práva súkromného a obchodného. 

Vo vedeckej oblasti sa venoval základnému a aplikovanému výskumu v rámci problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv, ochrany práv národnostných menšín, medzinárodnoprávnej  zodpovednosti štátu a iným aktuálnym otázkam. V rigoróznej práci (JUDr.) písal o medzinárodnoprávnej problematike boja s rasovou diskrimináciou. Tému konzultoval s vedúcim katedry prof. JUDr. Jánom Tomkom, DrSc., ktorý v tom čase pôsobil ako člen Výboru OSN pre rasovú diskrimináciu. Výbor bol vytvorený a pôsobil v súlade s príslušnými ustanoveniami Medzinárodného dohovoru o rasovej diskriminácii. V kandidátskej dizertačnej práci (CSc.) sa venoval aktuálnej problematike zodpovednosti štátu v medzinárodnom práve, posudzovanej v Komisii OSN pre medzinárodné právo. V habilitačnej práci (docent medzinárodného práva) sa venoval skúmaniu ochrany národnostných menšín v medzinárodnom práve a európskom práve, osobitne v súvislosti s prácami príslušných orgánov OBSE.

Je autorom desiatok odborných štúdií, analýz a článkov venovaných problematike teórie a praxe  medzinárodného práva.

Absolvoval študijné pobyty v zahraničí na právnických fakultách v Dijone, Pécsi, Brémach, Halle, Grazi, Novom Sade, ako aj na Peace University v Stadt-Schleimingu.

Pedagogicky pôsobil aj na právnických fakultách v Košiciach, Banskej Bystrici a Trnave.

V rokoch 1970 – 2009 pracoval v rôznych funkciách na odbore medzinárodného práva, v oddelení Medzinárodného súdneho dvora, na odbore ľudských práv, na odbore diplomatickej akadémie v rámci Ministerstva medzinárodných vzťahov/Ministerstva zahraničných vecí/ Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky. 

V rokoch 2000 – 2003 pôsobil ako zástupca Slovenskej republiky v konaniach pre Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

V rokoch 1993 – 1997 pôsobil na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve, z toho   rokoch 1996-1997 ako chargé d´affaires a. i. Bol členom zastúpenia Slovenskej republiky v právnom spore s Maďarskom o Sústavu vodných diel Gabčíkovo/Nagymaros pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu.

V rokoch 2004 – 2009 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Japonsku.

Od októbra 2021 Je čestným predsedom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo.