Prijatie za člena

 

Členom SSMP sa môže stať vedecký, vedecko-pedagogický alebo odborný pracovník a študent vo vednom odbore medzinárodného práva, alebo v odboroch úzko príbuzných, alebo inštitúcia, ktorá sa písomne prihlási a zaviaže, že bude pracovať pre splnenie úloh Spoločnosti. Členstvo vzniká prijatím za člena, zaplatením členského príspevku za bežný rok. O prijatí rozhoduje výbor Spoločnosti. Prihlášku člena odporučia dvaja členovia výboru.

 

Stiahnite si prihlášku za člena SSMP. K prihláške sa prikladá motivačný list a životopis.


Online prihláška

Týmto sa prihlasujem za člena Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV. V prílohe prikladám životopis a motivačný list.