Členské príspevky - platba prevodom

29.12.2015 08:54

Ročný členský príspevok bol stanovený Valným zhromaždením SSPM v roku 2014 vo výške 15,- eur pre riadneho člena a 5,- eur pre študenta denného štúdia všetkých stupňov a pre dôchodcu.

 

Členský príspevok za aktuálny, ako aj nedoplatky na členskom príspevku za predchádzajúce roky je možné uhradiť bankovým prevodom na základe výzvy zaslanej emailom alebo poštou

na účet SSMP vedený v Slovenskej sporiteľni: č.ú.: 0177175084/0900

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084 

BIC SWIFT: GIBASKBX

v správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko člena.

 

 

 

 

V prípade otázok ohľadom členského príspevku neváhajte nás kontaktovať na office@ssmp-ssil.org

 

 

 

Späť