An important activity of the SSIL is editorial and publishing activities in the field of international law and European law. SSIL is the only Slovak publisher, which regularly publishes specialized publications focusing on international law.


Significant increase in publications recorded the SSIL especially after 2002 when the then Scientific Secretary Cecilia Kandráčová launched a successful edition of Studies and Materials, until 2005 known as the "Blue Brochures".

After stepping up the cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Slovakia in 2006 the Society succeeded in continuing with the edition of Studies and materials to publish a number of quality peer-reviewed publications and collections of papers from scientific conferences, symposia and events.

The leading publication of the SSIL is the Slovak Yearbook of International Law, which appears annually since 2008, containing articles in Slovak, Czech and English on topical issues of international law and European law by Slovak and foreign authors.

In case of interest, any of the SSIL publications (if available) can be ordered. Members of the SSIL are eligible for a discounted price or in case of selected publications for free.

Overview of Blue Brochures - Studies and Materials edition 2002-2005

 

 • Andová, K.: Základné princípy komunitárneho práva, Štúdie a materiály, Zošit I., Bratislava máj 2002
 • Štefánek, D.: Medzinárodnoprávna zodpovednosť štátov, Štúdie a materiály, Zošit II., Bratislava, júl 2002
 • Moravčíková, A.: Úprava elektronického obchodu vo svetle medzinárodných dokumentov, Štúdie a materiály, Zošit III., Bratislava  september 2002
 • Kollár, M.:Slovenská zmluvná prax, Štúdie a materiály, Zošit IV., Bratislava  október 2002
 • Príspevky z konferencie ku Dňu ľudských práv: Ľudské práva na prahu 21. Storočia, Štúdie a materiály, Zošit V., Bratislava december 2002
 • Magurová, Z.: Aplikácia rovností príležitostí z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych aspektov, Štúdie a materiály, Zošit VI., Bratislava  apríl 2003
 • Bapuly, B.: Uplatňovanie Európskeho práva, Štúdie a materiály, Zošit VII., Bratislava  apríl 2003
 • Šebesta. M.: Kodifikácia kozmického práva v OSN (Právidlá využívania kozmického priestoru), Štúdie a materiály, Zošit VIII., Bratislava  máj 2003
 • Šmid, M.: Svätá stolica ako osobitný subjekt medzinárodného práva: Zmluvné vzťahy so štátmi, Štúdie a materiály, Zošit IX., Bratislava jún 2003
 • Kandráčová, C. (ed.): Rok 2003 Vyhlásený Organizáciou Spojených Národov za Medzinárodný rok vody - Príspevky z konferencie, Štúdie a materiály, Zošit X., Bratislava  jún 2003
 • Strážnická, V.: Súdnictvo v Európskej únii, Štúdie a materiály, Zošit XI., Bratislava  júl 2003
 • Dobišová, A.: Arbitrážne právo UNCITRALu a aplikácia európskeho práva v rozhodcovskom konaní, Štúdie a materiály, Zošit XII., Bratislava  september 2003
 • Klučka, J.: Medzinárodné právo verejné - Výberová bibliografia zo slovenských a českých periodík za roky 1991-2000, Štúdie a materiály, Zošit XIII., Bratislava  november 2003
 • Poláčková, Z.: Inštitucionalizácia menšinových práv po I. svetovej vojne a Spoločnosť národov, Štúdie a materiály, Zošit XIV., Bratislava  december 2003
 • Moravčíková, A.: Vývoj v oblasti ochrany hospodárskej súťaže s aspektom prístupu do EÚ, Štúdie a materiály, Zošit XV., Bratislava  marec 2004
 • Urbančok, M.: Krízové ústavné orgány Slovenskej republiky a ich úloha v čase ohrozenia bezpečnosti štátu (komparatívna štúdia), Štúdie a materiály, Zošit XVI., Bratislava  apríl 2004
 • Mráz, S.: Vybrané otázky medzinárodného humanitárneho práva, Štúdie a materiály, Zošit XVII., Bratislava  máj 2004
 • Strážnická, V.: Hlavné orgány Európskej Únie, Štúdie a materiály, Zošit XVIII., Bratislava  január 2004
 • Urban, P.: Účasť Európskeho parlamentu v procese prijímania legislatívy EÚ, Štúdie a materiály, Zošit XIX., Bratislava  júl 2004
 • Marek, K.: Ke smluvnímu obchodnímu právu ( k právní úpravě III. části obchodního zákoníku ČR ), Štúdie a materiály, Zošit XX., Bratislava  september 2004
 • Žilinský, M.: Zjednodušenie uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v Európskej Únii, Štúdie a materiály, Zošit XXI., Bratislava  september 2005